· Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)
· Kvalitetsansvarig enligt PBL
· Entreprenadbesiktningar
· CAD-projektering
· Projektledning
   
Startsida
Projektledning
Projekteringsledning
CAD Projektering
Kvalitetsansvarig PBL
Entreprenadbesikningar
Försäkringar & Ansvar
Kvalitet & Miljö

8.2 Kvalitetsansvarig enligt PBL

8.2.1 Allmänna förutsättningar

För att sådana åtgärder som kräver bygganmälan (se avsnitt 8.3) skall få påbörjas skall det (utom då det gäller rivning) finnas en eller flera kvalitetsansvariga, som skall utses av byggherren. Systemet med kvalitetsansvarig är till för att samhället skall ha garantier för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att ta sitt ansvar i byggprocessen. Den kvlitetsansvarige skall bl.a se till att den kontrollplan (se avsnitt 8.7) följs som är en förutsättning för kontrollen av att samhällskraven kan antas komma att uppfyllas. (i prop. 1994/95:230 har regeringen föreslagit att kvalitetsansvarig också skall krävas vid rivning.)

Byggherren skall underrätta byggnadsnämden om vem som är kvalitetsansvarig enligt PBL. Detta måste ske innan arbetena påbörjas och innan byggsamråd ägt rum (se även avsnitten 8.4 och 8.5). Frågan om vem som skall vara kvalitetsansvarig bör dock ofta klaras ut av byggherren betydligt tidigare för att säkerhetsställa en god kvalitetsuppföljning. Redan på projekteringsstadiet görs ofta viktiga vägval som har betydelse för den efterföljande kvalitetskontrollen.

8.2.2 Den Kvalitetsansvariges roll enligt PBL

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att samhällets krav på projektet uppfylls och att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning för att säkerställa att så kan ske. Den kvalitetsansvariges uppgifter enligt PBL är således inte att övervaka den totala kvaliteten i projektet utan enbart den del av byggherrens kontrollsystem som syftar till att säkerställa att de väsentliga samhällskraven uppfylls.
Den kvalitetsansvariges uppgifter är inte att leda eller övervaka arbetet i sig utan för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Det är altså en fråga om en annan funktion än den ansvariga arbetsledare som skulle utses enligt äldre regler i PBL.

Närvaro vid kontroll och besiktningar

Den kvalitetsansvarige skall se till att kontrollplanen följs. Han skall vidare delta i byggsamråd och närvara vid besiktningar och andra kontroller. Kravet på att en kvalitetsansvarig skall närvara vid besiktningar och andra kontroller avser i första hand sådan kontroll som ligger inom ramen för kontrollplanen och sådana besiktningar (arbetsplatsbesök) som byggnadsnämden kan företa i egenskap av tillsynsmyndighet.
Omfattningen av en kvalitetsansvarigs närvaro vid kontroll m.m. bör diskuteras vid byggsamråd enligt PBL och kan läggas fast i kontrollplanen.

Relationen till byggherren

Den kvalitetsansvarige skall biträda byggherren med tillsyn över kvalitetsstyrningen och kvalitetssäkringen i projektet så att de väsentligaste samhällskraven uppfylls. Om byggherren skulle driva arbetena i strid mot kontrollplanen eller gällande föreskrifter och inte rätta sig efter den kvalitetsansvariges berättigande anvisningar, måste den kvalitetsansvarige, för att kunna behålla sitt förtroende i egenskap av kvalitetsansvarig, lämna sitt uppdrag.
Om den kvalitetsansvarige lämnar sitt uppdrag, bör nämden omgående upplysas om detta.
Om byggnadsarbetena inte omedelbart avbryts, innebär det att byggherren bryter mot kravet att det ska finnas en kvalitetsansvarig för anmälningspliktiga arbeten. Om byggherren inte omgående utser en ny kvalitetsansvarig, kan nämden förbjuda att arbetena fortsätts (se även avsnitt 8.8). Sådant förbud får förenas med vite. I sådana fall bör byggnadsnämden även överväga om kontrollplanen behöver ändras.

Relationen till entreprenör m.fl.

Den kvalitetsansvarige skall, om det finns sådan kontrollplan som avses i 9 kap. 9 § PBL, se till att kontrollen genomförs enligt planen och i enlighet med förutsättningarna för planen. Arbeten måste ibland avbrytas, t.ex. i avvaktan på en föreskriven sakkunnigkontroll, eller göras om i fall då de underkänts vid en kontroll enligt kontrollplanen. Ansvaret för att så sker läggs från samhällets sida helt på byggherren. Bestämmelserna i PBL ger inte den kvalitetsansvarige någon självständig rätt att kräva att arbetena avbryts eller görs om. Den kvalitetsansvarige kan dock av byggherren även ges andra uppgifter än de som följer av bestämmelserna i PBL. Vilka befogenheter den kvalitetsansvarige har gentemot enterprenörer och andra i projektet verksamma beror således på vilka befogenheter byggherren givit honom. Sådana tillkommande uppgifter regleras då helt av civilrättsligt avtal mellan byggherren och den kvalitetsansvarige. Byggherren kan givetvis även ha egna kvalitetsansvariga för andra delar av projektet än sådana där samhället genom byggnadsnämden kräver kontroll.

I förhållande till sådana fristående sakkunniga (sakkunniga kontrollanter) som kan anges i kontrollplanen har den kvalitetsanvarige inga andra uppgifter än att för byggherrens räkning se till att de gör sina kontroller vid rätt tidpunkt och avger sina utlåtanden i tid.

8.2.3 Vem kan eller bör utses till kvalitetsansvarig

Den kvalitetsansvarige skall utses av byggherren, men måste antingen ha behörighet för ändamålet meddelad av ett ackrediterat certifieringsorgan (riksbehörighet) eller ha godkänts för den aktuella uppgiften av byggnadsnämden. Kvalitetsansvarig skall ha den utbildning och erfarenhet som behövs och vara lämplig för uppgiften.

Den kvalitetsansvariges arbetsuppgifter enligt bestämmelserna i PBL ligger som tidigare nämnts inom ramen för byggherrens egenkontroll. Byggherrens egenkontroll innefattar givetvis en kontroll av att arbetena utförs på ett tillfredsställande sätt. Den kvalitetsansvarige bör normalt inte samtidigt vara ansvarig för arbetenas utförande. Med hänsyn till mindre omfattande eller enklare arbeten, har dock i förarbetena uttalats "att denna princip av praktiska skäl måste tillämpas med viss modifikation". Det finns därför inget formellt hinder för byggherren att utse någon som samtidigt är ansvarig för arbetenas utförande som kvalitetsansvarig, men detta är normalt inte en önskevärd ordning. Detta är en fråga för byggherren att ta ställning till mot bakgrund av sitt byggherreansvar, entreprenadform etc. Avgörande för om en kvalitetsansvarig skall godtas av byggnadsnämden är endast kraven på dennes utbildning, erfarenhet och allmänna lämplighet för uppgiften.

Med riksbehörighet

Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig skall vara tidsbegränsat och får begränsas till ett visst slag av arbeten.


 
 
Nyheter
Överlåtelsebesiktning...
Arkitekthandlingar...
Entreprenadbesiktningar...
Fler nyheter »
Nyhetsbyrån
2018-09-24 / 18:01
1 oktober: Henriksdalsringen fyller 50 år
2018-09-24 / 17:29
Var någonstans i Stockholm spelade Roxette in den här videon? How Do You Do? -låten
2018-09-24 / 14:25
Ekolsundsbroarna , varför två st?
2018-09-24 / 14:06
Vilken påverkan har värmeverk på miljön?
2018-09-24 / 06:01
Mölndals kommun gör en miljonprogram 2.0. Skövla rubbet.
RSS Feed
RSS Feed
 
 
Copyright © errwe.com - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir